Algemene voorwaarden

 1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1             Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NC-Therm BV, met zetel gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Atomiumstraat 16, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0704.876.927 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) en de Klant.

1.2             De Klant verklaart voorafgaand aan het sluiten van het ondertekenen van de offerte, het aanvaarden van de aanbieding of het sluiten van de overeenkomst kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden, deze te hebben gelezen, te begrijpen en te aanvaarden. 

Deze Algemene Voorwaarden gaan voor op de algemene voorwaarden van de Klant, tenzij deze laatste uitdrukkelijk en schriftelijk door ons werden aanvaard.

1.3             NC-Therm behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooropzeg de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven de algemene voorwaarden van kracht zoals deze naar aanleiding van de offerte aan de Klant werden bezorgd. Opeenvolgende overeenkomsten met dezelfde Klant vallen echter onder toepassing van de nieuwe algemene verkoopsvoorwaarden.

1.4.            Deze voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 september 2023.

1.5.            De overeenkomsten gesloten tussen NC-therm en de Klant worden geacht uitgevoerd te zijn op het adres van de zetel van NC-therm.

 1. PRIJSOFFERTE

2.1             Een offerte opgesteld door NC-Therm heeft een beperkte geldigheidsduur en vervalt na afloop van deze geldigheidsduur. Behoudens andersluidende vermeldingen is een offerte geldig gedurende een termijn van 30 kalenderdagen.

2.2             Na ondertekening van een offerte door de Klant, komt een bindende overeenkomst tot stand tussen partijen.

2.3             Wijzigingen aan offertes zijn slechts geldig indien zij door NC-Therm schriftelijk werden aanvaard. Een begin van uitvoering geldt evenzeer als bewijs van totstandkoming van de overeenkomst.

2.4             NC-THERM BV is uitdrukkelijk slechts gehouden tot uitvoering van de in de offerte opgenomen werken. Werken die door NC-THERM BV worden uitgevoerd, doch niet begrepen zijn in de offerte zullen altijd aanleiding geven tot het aanrekenen van een meerprijs en zullen een verlenging van de uitvoeringstermijn tot gevolg hebben. De Klant en NC-Therm zullen hierover desgevallend schriftelijke afspraken maken.  

2.5             Meerwerken zullen worden afgerekend in regie aan een tarief van 70 euro per uur. Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering der werken duurdere uitvoeringsmaterialen kiest, of een andere wijze van uitvoering, zal de hieraan

verbonden meerprijs uiteraard worden doorgerekend aan de Klant.

Uitvoering van meerwerken bewijst de overeenkomst (zowel aangaande het voorwerp als de prijs) hiertoe zonder dat een schriftelijk akkoord van de Klant is vereist.

2.6             De offertes van NC-THERM BV gaan uit van optimale uitvoeringsomstandigheden. De Klant staat o.a. in voor het verkrijgen van de nodige stedenbouwkundige vergunningen, voor een degelijke afwerking van de ondergrond en voor een vlotte toegankelijkheid van de werf. De door NC-Therm opgegeven prijzen gaan uit van een ononderbroken uitvoering van de werken. Onderbrekingen hiervan geven aanleiding tot meerkosten, o.m. verplaatsingskosten, verplaatsingstijd, wachturen, …

2.7             Voor zover de overeenkomst op afstand wordt gesloten, beschikt de Klant die een consument is over een herroepingsrecht van 14 dagen vanaf de dagen dat de overeenkomst wordt gesloten.

Voor zover de Klant een consument is, verklaart de Klant dat NC-Therm na ondertekening van de offerte kan aanvangen met de uitvoering van de overeenkomst waarbij de Klant erkent dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra NC-Therm de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd. 

In geval van herroeping is de Klant aan NC-Therm een vergoeding verschuldigd evenredig aan het uitgevoerde werk op het ogenblik van de herroeping (in verhouding tot de volledige uitvoering van de overeenkomst op basis van de totale prijs zoals bepaald in de offerte).

 1. TERMIJNEN

3.1             De planning van levering en uitvoering kan slechts gebeuren na betaling van het desgevallend overeen gekomen voorschot en na het ondertekenen/terugsturen/bezorgen van alle voor de aannemingsopdracht dienstige stukken. Bij gebreke aan het tijdig verstrekken van de nodige informatie en instructies aan NC-Therm, wordt de overeengekomen uitvoeringstermijn verlengd met de termijn die nodig is om voormelde elementen aan NC-Therm over te maken.

3.2             Overschrijding van de uitvoeringstermijn kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding of tot enige andere sanctie indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk zo werd overeen gekomen en na ingebrekestelling. Het totaalbedrag van de eventuele vergoeding is steeds gelimiteerd op maximaal 5 % van het bedrag van de werken excl. BTW.

3.3             NC-Therm kan niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige uitvoering te wijten aan overmacht of aan een fout van de opdrachtgever.

3.4             Indien door NC-THERM BV aangekochte materialen om redenen te wijten aan de opdrachtgever niet kunnen

worden geleverd, of indien geen aanvang kan worden genomen met de plaatsing op het afgesproken tijdstip wegens redenen die buiten NC-Therm staan, behoudt deze laatste zich het recht voor om betaling te vorderen van stockagekosten, extra transportkosten, kosten van personeel en alle andere bijkomende kosten die hierdoor worden veroorzaakt.

3.5             In het algemeen zal bij iedere situatie van overmacht waardoor NC-THERM BV in de onmogelijkheid verkeert haar opdracht te vervullen, de leveringsdatum automatisch verlengd worden met de duurtijd van het stilliggen van de werken zonder dat hiervoor enige schadevergoeding kan worden aangerekend.

 1. AANVAARDING EN OPLEVERING

4.1             Klachten met betrekking tot de uitvoering van onze werken zijn slechts aanvaardbaar indien ze ons schriftelijk ter kennis worden gebracht binnen de 15 dagen na uitvoering en in elk geval voor de ingebruikname van/het verder werken op de door ons uitgevoerde werken.

4.2             Onze werken worden geacht te zijn aanvaard en opgeleverd indien geen protestschrijven wordt verstuurd binnen de 8 dagen na beëindiging ervan. De ingebruikname van/het verder werken op de door ons uitgevoerde werken wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring en aanvaarding ervan, in hun totaliteit.

 1. BETALING

5.1             De facturen van NC-Therm gelden als aanvaard indien geen protestschrijven wordt verstuurd binnen de 8 dagen na kennisgeving ervan.

5.2             NC-Therm behoudt zich het recht voor om tijdens de duur van een opdracht tussentijdse facturen op te maken voor de reeds geleverde prestaties en materialen, ook al werd zulks niet voorafgaandelijk of niet uitdrukkelijk overeengekomen.

5.3             Al de facturen van NC-Therm zijn contant betaalbaar op het er in opgenomen rekeningnummer, tenzij er uitdrukkelijk een andere betalingstermijn wordt voorzien op de factuur.

5.4             Niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een vervallen factuur maakt alle facturen ten aanzien van de opdrachtgever opeisbaar.

5.5             Bij een Klant-consument zal NC-therm in geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs op de vervaldag van de factuur, zijn de bepalingen uit boek XIX van het Wetboek Economisch Recht van toepassing.

Bij Klant-consumenten zal NC-therm de Klant een gratis herinnering sturen om het openstaande bedrag te voldoen binnen 14 kalenderdagen. Betaalt de Klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag verhoogd met een jaarlijkse intrest berekend tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties berekend na afloop van de wachtperiode van 14 dagen die volgt op de dag waarop de gratis herinnering aan de Klant werd verstuurd, alsook met een forfaitaire vergoeding van:

 • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
 • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
 • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

5.6.            Bij Klant-ondernemingen zal, in geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs op de vervaldag van ondernemingen, NC-therm het recht hebben om het openstaande bedrag te verhogen met de jaarlijkse interest berekend tegen de referentie-interestvoet vermeerder met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2022 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties berekend vanaf de vervaldag van de factuur.

NC-therm zal in dit geval ook het recht hebben om een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het laattijdig betaalde bedrag aan te rekenen met een minimum van 75 euro, onverminderd haar recht op de gerechtskosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding), moest een gerechtelijke invordering volgen.

5.7.            Indien NC-therm aan de Klant enig bedrag verschuldigd is en nalaat dit tijdig te betalen, zal NC-therm een gelijkwaardige interest en schadevergoeding verschuldigd zijn aan de Klant.

5.8             Het niet-tijdig betalen van facturen door de Klant geeft NC-Therm het recht om haar werkzaamheden op te schorten, op risico van de Klant. Het niet-tijdig betalen van facturen geldt bovendien als ernstige wanprestatie, op basis waarvan NC-Therm de ontbinding van de overeenkomst kan vaststellen of vorderen.

 1. KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID

6.1             Betwistingen over leveringen, uitvoeringen of facturatie dienen te geschieden binnen de 15 dagen na levering, uitvoering of facturatie. Bij gebreke hieraan gelden onze leveringen, uitvoeringen en facturatie als opgeleverd en/of aanvaard. Zichtbare gebreken zijn gedekt bij oplevering en wij kunnen hier nadien dan ook niet aansprakelijk worden gesteld.

6.2             Op geleverde goederen geldt de garantie verleend door de producent.

6.3             Gedurende een periode van zes maanden na ingebruikname waarborgt NC-Therm de verborgen gebreken die niet vallen onder de specifieke wettelijke waarborgregels.

NC-therm doet geen afbreuk aan de wettelijke garantiebepalingen zoals die van toepassing zijn.

Een rechtsvordering uit dien hoofde is slechts ontvankelijk mits ze wordt ingesteld binnen deze waarborgtermijn én uiterlijk binnen de vier maanden nadat de Klant er kennis van kreeg.

Uiterlijk zes maanden na voorlopige oplevering of ingebruikname/4 maanden na kennisneming van het verborgen gebrek verjaart de rechtsvordering van de opdrachtgever.

6.4             Het risico voor schade, verlies, diefstal van door NC-Therm op de werf geleverde materialen gaat over op de opdrachtgever op het ogenblik van levering van de materialen op de werf.

6.5             NC-Therm is bij de uitvoering van de overeenkomst enkel aansprakelijk voor gebeurlijke rechtstreekse schade, met uitsluiting van gevolgschade. Behoudens in geval van opzet, bedrog of zware fout, kan NC-Therm niet aansprakelijk worden gesteld voor beroepsfouten.

6.6             De eventuele aansprakelijkheid van NC-Therm blijft bij elke opdracht beperkt tot maximum het bedrag van de door NC-Therm opgemaakte offerte.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle geleverde materialen blijven eigendom van NC-Therm tot op het ogenblik van volledige betaling van de facturen. De Klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen.

 1. OVERMACHT

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven partijen het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen. Partijen dienen minimaal twee weken minnelijk te onderhandelen en zullen zich slechts na deze periode tot de bevoegde rechter richten.

 1. VERBREKING DOOR DE OPDRACHTGEVER / ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

9.1             Indien de Klant geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze conform art. 1794 BW gehouden ons schadeloos te stellen voor alle uitgaven, arbeid en alles wat NC-Therm bij de werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 30 % van de niet uitgevoerde werken, onverminderd het recht  van NC-Therm om haar werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.

9.2             Indien de overeenkomst wordt ontbonden ten nadele van de Klant, is deze naast betaling van alle uitgaven en  alle arbeid, een schadevergoeding verschuldigd forfaitair begroot op 30% van de niet uitgevoerde werken, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.

Indien de overeenkomst zou worden ontbonden ten nadele van NC-Therm, heeft de Klant recht op een gelijkwaardige schadevergoeding.

9.3.            Partijen zijn gerechtigd om conform artikel 5.92 NBW de overeenkomst te ontbinden op kennisgeving wanneer een der Partijen zijn verbintenissen uit de overeenkomst niet nakomt. Alvorens partijen de mogelijkheid hebben om te ontbinden, zullen zij de andere partij minstens 2 maal schriftelijk formeel in gebreke stellen. In deze ingebrekestelling dienen de tekortkomingen reeds vermeld te worden. Na de laatste ingebrekestelling heeft de in gebreke gestelde partij nog 15 dagen de tijd om te voldoen aan zijn verbintenissen. Indien zij dit niet doet, zal de overeenkomst kunnen ontbonden worden met een schriftelijke kennisgeving die de tekortkomingen vermeldt die hem worden verweten.

9.4.            Partijen doen afstand van de mogelijkheid tot nietigverklaring op kennisgeving zoals omschreven in artikel 5.59, lid 3 NBW.

 1. VERWERKINGVANPERSOONSGEGEVENS/PRIVACY

10.1           Bij de verzameling en verwerking van persoonsgegevens respecteert NC-Therm zowel de Belgische als de Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. NC-Therm werkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG of GDPR”). Om de Klant volledig in te lichten over de manier waarop met zijn gegevens wordt omgegaan en de rechten die hij heeft, stelt NC-Therm op haar website een aparte privacy policy ter beschikking. Deze kan te allen tijde worden opgevraagd bij NC-Therm  door een simpel verzoek of via de website: https://nc-therm.be/.

10.2           Door ondertekening van de offerte of het aangaan van een overeenkomst met NC-Therm, geeft de opdrachtgever ons de toelating om foto’s te nemen van de door haar uitgevoerde werken en deze voor publiciteitsdoeleinden te gebruiken (zonder hierbij uiteraard de privacy van de opdrachtgever te schenden).

 1. GESCHILLEN

11.1           Al onze overeenkomsten worden geacht te zijn afgesloten te Sint-Niklaas en zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

11.2           Geschillen inzake de uitvoering of interpretatie van deze overeenkomst vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het adres van onze zetel.

Wil ook jij duurzaam en energiezuinig verwarmen?

Wil jij je woning of bedrijf op de meest energiebesparende manier verwarmen? Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak. Zou je bovenop je verwarmingsinstallatie bovendien graag in zonnepanelen investeren? Dan nemen wij deze op in je offerte en werken we hiervoor samen met een externe partner. Bij ons kun je terecht voor het totaalplaatje!

Contact opnemen

Wil ook jij duurzaam en energiezuinig verwarmen?

Wil jij je woning of bedrijf op de meest energiebesparende manier verwarmen? Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak!

Contact opnemen

Cerga - logo
Vlaanderen - logo
Cedicol - logo
VCA - logo
Gas - logo